Người Mẫu chấm XXX
Nơi quy tụ của các người mẫu nam nữ khắp thế giới.
featured members
latest · Top · Online
 
Outline
 
Site Stats
 
Newsletter
 
Subscribe now for www.NguoiMau.xxx newsletter to receive news, updates, photos of top rated members, feedback and tips to your e-mail.
Quotes
 
"Người quân tử trước học văn chương (như Kinh Thi, Kinh Thư) đặng mở rộng trí thức của mình; kế đó, người nương theo lễ giáo mà kiềm giữ lấy nết mình; nhờ vậy mà khỏi trái đạo lý. - Quân tử bác học ư văn; ước chi dĩ lễ; diệc khả dĩ phất bạn hỹ phù."

Khổng Tử

Shoutbox
Back to Top